Peaceful Ground – Talamh Sìtheil • Track 10  
Dh’ fhalbh mo rùn ’s dh’ fhàg e ‘n Cala My Love has left the Harbour  

sèisd
Dh’fhalbh mo rùn ‘s dh’ fhàg e ‘n cala
Dh’fhalbh mo rùn e ho o hiu
Thog e na siùil ùr ri crannan
Dh’fhalbh mo rùn ‘s dh’ fhàg e ‘n cala

Dh’fhalbh mo leannan ‘uam a Ile
Air long rìomhach nan tri crannan
sèisd

Dh’fhalbh mo leannan ‘uam a dh’Eireann
‘S as a dhèidh cha bhi mi fallain
sèisd

Chuala mi gun d’rinn thu rèiteach
‘S gu dè feum a bh’a’s a’ ghealladh
sèisd

Chuala mi gun d’rinn thu pòsadh
‘S cha d’ dh’ fheòraich thu mi gu d’bhanais
sèisd

Chaneil unnam ach nighneag òg
Is gur e seòladair mo leannan
sèisd

Thuirt na mnathan gur e ‘m beud e
Gun tug mi mo speìs dhan mharaich’
sèisd

Mo run an Leatheanach Ban
‘S ann dhut thug mi mo ghràdh ‘s mo ghealladh
sèisd

 

 

 

 

chorus
My love has left the harbour
My love has gone
He raised the new sail to the mast
My love has left the harbour

My sweetheart has left me from Islay
On the fine three-masted ship
chorus

My sweetheart has gone from me to Ireland.
Without him I won't be well
chorus

I heard you were betrothed
So what was your promise worth?
chorus

I heard you got married
And you didn't invite me to your wedding
chorus

I am but a young girl
And it is the sailor that I love
chorus

The women said that it was a pity
That I should give my love to the seaman
chorus

My love is the fair MacLean,
To you I give my love and my promise
chorus

 
Traditional arranged M.MacInnes and G.Hughes    
     


Global View of love and along with isd
Page provided by GoFTP FREE