Peaceful Ground – Talamh Sìtheil • Track 07  
Cairistiona Christina  

Nach freagair thu Chairistiona?
sèisd
E ho hi huru bhi
Horo o hi ho ho ro ho o
E ho hi huru bhi

Nam freagradh gun cluinninn fhìn thu
sèisd

Chi mi luingeas air Caol Ile
sèisd

‘S iad ag iarraidh Cairistiona
sèisd

Chan ann gu banais a dhèanamh
sèisd

Gus a cur ‘s an talamh ìseal
sèisd

Turus a thug mi Ghleann Comhainn
sèisd

‘N fhairge trom ‘s an caolas domhainn
sèisd

Chan fhaod mi mo leum a thomhas
sèisd

Ged dh’fhaodadh, cha dèan mi’n gnothach
sèisd

Cha bhi Cairistiona romham
sèisd

 

 

Will you answer, Christina?
chorus
E ho hi huru bhi
Horo o hi ho ho ro ho o
E ho hi huru bhi

If you'd answer, I would hear you
chorus

I see ships in the sound of Islay
chorus

They are seeking Christina
chorus

Not to take her to her wedding
chorus

In deep ground they are going to lay her
chorus

To Glencoe I once did journey
chorus

The waves were high and the channel deep
chorus

I cannot judge my leap in distance
chorus

And if I could I would gain nothing
chorus

Christina for me will not be waiting
chorus

 
Traditional arranged M.MacInnes &G.Hughes    
     


World Wide view of isd and chorus
Secure SFTP and FTPS provided by FREE GoFTP Client