Peaceful Ground – Talamh Sìtheil • Track 05  
Haidh O Haidh O  

sèisd
Haidh O Haidh O ho
Haidh O A Hee hu bho ho
Haidh O Haidh O ho

An cuala sibh mun mhaideann chèitich
sèisd

Air an tug Niall Òg an’ Èiginn
sèisd

Air taobh beinne ri latha grèineadh
sèisd

‘S truagh a rìgh nach b’e mi fhèin i
sèisd

‘S mi nach deanadh glaodh na èughach
sèisd

Cha strachdainn brollach a lèineadh
sèisd

Na strachdadh gu fuaghlainn fhèin i
sèisd

Le snàthaid bhig ‘s le snàth glè gheal
sèisd

Nighinn ann a fuaran slèibh i
sèisd

Thiormaichinn air bhàrr nan geug i
sèisd

 

 

chorus
Haidh O Haidh O ho
Haidh O A Hee hu bho ho
Haidh O Haidh O ho

Did you hear about the young maiden?
chorus

She was taken by young Neil
chorus

At the side of a hill on a sunny day
chorus

It's a pity it wasn't me
chorus

I wouldn't have screamed or shouted
chorus

I wouldn't have torn his shirt
chorus

If it tore I'd sew it myself
chorus

With fine pure white thread
chorus

And I'd wash it in the stream
chorus

And dry it on the bushes
chorus

 
Traditional arranged M.MacInnes & G.Hughes    
     


 

 

Global View of haidh and related to isd
Page moved by FREE Go FTP