Peaceful Ground – Talamh Sìtheil • Track 04  
‘S toil leam an Cìobair I love the Shepherd  

sèisd
O ’s toil leam an cìobair
Chan eil coir’ ort ri ìnnse

Thu bhith fàgail na tìre
A dh’fhàg m’ìnntinn fo leòn

Nuair a thèid thu dhan mhunadh
Le’d ghunna ’s le’d’ chuilein

Nuair a thèid thu air t’ uillinn
Bheir thu fuil a damh cròic

sèisd

Nuair a thèid thu do’n aonach
A shealltainn nan caorach

Gheibhinn leisgeul nam faodainn
Gus a ghaoil bhith nad’ chòir

sèisd

‘S truagh nach robh mi ‘san iarr’as
Ma faca mi riamh thu

‘S fios ‘m fhìn nach mi chiad te
Fhuair briathran do bheòil
sèisd

‘S truagh nach robh mi ‘san anart
Ciste chaol nam bòrd tana

Mu’n d’fhuair mi do ghealladh
‘S ‘n am thàini’ tu ‘m chòir

 

 

chorus
I love the shepherd
There is no fault in him

It's your leaving of this land
That has left me so sorrowful

When you go to the moor
With your gun and dog

When you go onto you elbow
The Stag will be bloodied
chorus

When you go to the hills
To look after the sheep

I would find an excuse
To be at your side

chorus

It would be better that I had the fever
Before I ever set eyes on you

I know that I am not the first
To hear sweet-talking from your mouth
chorus

It would be better that I was in the shroud
In a coffin of thin wood

Before I ever got your promise
Before you ever came near me

 
Traditional arranged M.MacInnes    
     


World Wide view of thu and isd
Page provided by GoFTP FREE