Peaceful Ground – Talamh Sìtheil • Track 03  
Dh’fhalbh mo rùn bho chionn seachdain My Love has been gone for a week  

sèisd
Hill eileadh ho gu
Dh’fhalabh mo run bho chionn seachdain
Hill eileadh ho gu

Dh’fhalbh mo rùn air a’ bhàta,
Guma slan thig e dhachaigh
sèisd

Dh’fhalbh mo rùn bho chionn bliadhna
Dh’fhalbh mo chiall bho chionn seachdain
sèisd

Tha mo cheist ort a Dhòmhnaill
B’e tu ’n t-òganach dreachar
sèisd

’S mi ri feitheamh Caol Ìle
Cinntìre nan cas bheannan
sèisd

B’e mo mhiann a bhith sùgradh
Ri òg ùr a chùil chleachdaich
sèisd

B’e mo rùn a bhith rèidh riut
’S bhith gur n-èigheach aig altair
sèisd

’S ann tha càirdean mo leannain
A’s na h-eileinean tarsuinn
sèisd

Clann Dòmhnaill, Clann Raghnaill,
Clann Laomainn, Clann Lachlainn

 

 

chorus
Hill eileadh ho gu
My love has been gone for a week
Hill eileadh ho gu

On a ship my love departed
May he come home safely
chorus

A year ago my love departed
A week ago my darling left me
chorus

My love is for you, Donald
You were the comely youth
chorus

And I am waiting at the sound of Islay
Seeing Kintyre of the steep hills
chorus

I would like to be love-making
With the fair youth of curly hair
chorus

I would like to be pleasing to you
Being married to you at the altar
chorus

My love is related
In the far-flung islands
chorus

To Clan Donald, Clanranald,
Clan Lamont, Clan Lachlann

 
Traditional arranged M.MacInnes & G.Hughes    
     


More on isd and related to chorus
The Fastest FTP Client on the Planet, FREE GoFTP Client