A Fàgail Mhiughalaigh – Leaving Mingulay • Track 10  
Seathan Seathan  

Hu ru o na hi ho ro x

1. Tha Seathan an diugh na mharabhan
Na hi ho, ho ro hug o ro o

Tha Seathan an diugh na mharabhan
Hu ru o na hi ho ro

2. Sgeul ’s olc le fearaibh Alba
Na hi ho, ho ro hug o ro

3. Sgeul ’s aite le luchd an t-sealga

4. Bannsa Seathan a falbh Slèibhte

5. Mise lag ’s easan treubhach

6. ’S iomadh beinn is gleann a shuibhal sinn

7. Bha mi ’n Ile, bha mi ’n Uibhist leat

8. Bha mi ’n I na cailleacha dubha leat

9. Bha mi ’n Eirinn an Coig Mhumha leat

10. Dh’èist mi n’ Aifrionn ’s a Chill Chumha leat

11. Mac mo righ o Thir Chonaill thu

12. Seathan, Seathan mo ghille grèine Seathan,

13. Och dham dheòin gun do ghlachd an t-eug thu

14. Cha gheitinn do Mhoire Mhìnn thu

15. Air eagal ’s an cailinn fhìnn thu

Hu ru o na hi ho ro x2

Seathan today is dead
Na hi ho, ho ro hug o ro o

Seathan today is dead
Na hi ho, ho ro hug o ro o

A sad tale to the men of Scotland
Na hi ho, ho ro hug o ro

A joyous tale to his pursuer

I and Seathan crossing the mountain

I was weak but Seathan was strong

Many a glen and ben we travelled

I was in Islay and in Uist with you

I was in Iona of the nuns with you

I was in Ireland in the Province of Munster with you

I heard Mass in Cill Chumha with you

You were son of the King of Tir Chonail

Seathan my brightness of the sun

Woe is me that death has caught you

I would not gift you to the gentle Mary

For fear I would lose you myself

 
Traditional arranged M.MacInnes  
     


 

 

More on: seathan and hug
Secure SFTP (SSH) anywhere, FREE Go FTP Software