A Fàgail Mhiughalaigh – Leaving Mingulay • Track 09  
Oran na Raiders Bhatersaigh Song of the Vatersay raiders  

Hù a hò gum b’eibhinn leum
A chluinntinn mar a dh’èirich dhuibh
’S a labhair thu ’n Dun-Eideann riu
Ratreut nach biodh nad champa

Tha Uilleam Baoid, gur h-airidh e
Air Beirgheaslom gu Caragraidh
An Goirtean Geal, ’s am Beannachan
Go leathad bruthach Hamstail

Tha Domhall Iain shios a sin
’S chan eil e doirbh a riarachadh
Gu fòghnadh an Uidh Riabhach dha
’S i math gu feurach ghamhna

Tha Eògan ann an Eòrasdal
O saoil sibh nach e Toraidh e?
’S mar bi e fo lagh Dhòmhaill
’S ann a bhòtas sinn ’n a Ghleann e

Tha todhar na Tràgh Tuath agaibh
A mach go Cala Shnuasamoil
’S tha Uidh Nistean fuaighte ris,
’S an uaigh aig Mor nan Ceann ann

Tha ’n Caolas math gu bàrr agaibh
Tha stac air Port a Bhàt’ agaibh
’S gun cruadhaich sibh an gràn aige
’S an àthaidh a bh’aig Melvin.

Hù a hò gum b’eibhinn leam...

Oh what happy news for me
To hear how you fared
And how you told them plainly in Edinburgh
That there would be no retreat in your camp.

William Boyd, he ought to have
from Beirgheaslom to Caraigrigh
The Gortein Geal, and the Beannachan

to the side of the Hamhstal brae

Donald John is down there
And he’s not hard to please

The Uidh Riabhach would do fine for him
Since it’s good for grazing stirks

Eogan there in Eorasdal
See what a Tory he is
And if he won’t follow Donald’s orders
We’ll just vote him out to the Glen

You have seaweed rights from the North Beach
Out to Snuasimul harbour,
And Uinessan along with it,
And Mor nan Ceann’s grave is there.

You have the Caolas, good arable
You have plenty drift seaweed at Port a Bhata
And you can dry the grain there
In the kiln that Melvin had

Hù a hò gum b’eibhinn leam...

 
Composed c.1908 by Michael Buchanan, arr. M.MacInnes & B.McAlpine  
     


Global View of uidh and along with gum
HTML uploaded by FREE GoFTP Client