A Fàgail Mhiughalaigh – Leaving Mingulay • Track 06  
Leis an Lurgainn With the Lurgainn  

sèist:
Leis a Lurgainn O hi
Leis a chalpa gun fheòl
Am beul an anamich O hi
S ‘eudar falbh leis na seoid

A’ Cuan Eirinn, O hi
Muir ag eirigh, Ho ro
Cha bu leir dhuinn, O hi
Ni fon ghrein ach nan fheol.

Seachad Ile, O hi
Beul na h- oichdhe, Ho ro
Las sinn coinnlean, O hi
‘S chuir sinn combaist air doigh
sèist

Seachad Aros, O hi
Bha i gabh, Ho ro
N’ fhairge laidir, O hi
Suas gu barr a chruinn sgoid
sèist

’S thuirt a sgiobar, O hi
Ri chuid ghillean, Ho ro
Glachd thu misneach, O hi
’S cuir thu riof na cuid seol
sèist

chorus:
With the Lurgainn, O hi

With the calf without meat
At the beginning of the evening, O hi
We have to go with the young men

The Irish sea, O hi
the sea rising, Ho ro
We couldn’t see anything, O hi
Under the sun but the clouds

Passing Islay, O hi
At the start of the night, Ho ro
We lit candles, O hi
And got the compass in order
chorus

Passing Aros, O hi
The weather was wild, Ho ro
The strong sea, O hi
Reaching up to the topmost sail
chorus

The skipper said, O hi
to his boys, Ho ro
Take courage, O hi
And put a reef in her sails
chorus

 
Traditional arranged M.MacInnes & B.McAlpine  
     


Check here for lurgainn and related to leis
Site Powered by FREE GoFTP Client