A Fàgail Mhiughalaigh – Leaving Mingulay • Track 01  
Beinn a’ Cheathaich The Misty Mountain  

1. Latha dhomh ’s mi ’m Beinn a’ cheathaich
Air far al il leo
Ro hu bhi ho
Hoireann is o
Ho ro hi o ho
Hi ri ho ro hu bha
Ho hug o ro

2. Ruagbhal nan caorach ’s ga faighinn

3. Gun deach bàta Chloinn Nìll seachad

4. Gun cheann cumaidh aig a h-astar

5. Mach a dùthaich Mhic Illeathan

6. Steach gu Ciosamul an aighear

7. Far a’ faight’ a chuirm ri gabhail

8. Fion a dh’oichdhe gu latha

9. ’S clàrsach mhinn ga gleasadh mar ris

One day when I was on the misty mountain
Air far al il leo
Ro hu bhi ho
Hoireann is o
Ho ro hi o ho
Hi ri ho ro hu bha
Ho hug o ro

Rounding up the sheep, gathering them

The MacNeil’s ship passed by

It was moving at high speed

Out of MacLean country

Towards joyful Ciosamul (castle)

Where the feasting takes place

And wine is drunk from night to day

Accompanied by the sweet music of the clàrsach

 
Traditional arranged M.MacInnes & B.McAlpine    
     


More on far and related to rsach
Secure SFTP and FTPS provided by GoFTP FREE